Σχεδι@ζω για όλους - Προσβάσιμο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό

 

www.prosvasimo.gr

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποεί την Πράξη «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

Το Έργο αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Επιστημονική, οργανωτική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της Πράξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με νοητική αναπηρία για την Γ’ Δημοτικού

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με νοητική αναπηρία για την Δ’ Δημοτικού

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με κινητική αναπηρία

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με προβλήματα όρασης

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από μαθητές με προβλήματα ακοής για την διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτη γλώσσα για την Γ’ και Δ’ τάξη του Δημοτικού

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Ανάπτυξη προσβάσιμου ακουστικού υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες κλπ)

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 9: Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ’ Δημοτικού

ΥΠΟΕΡΓΟ 10: Ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθηματικά της Ε' τάξης Δημοτικού, για μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης

ΥΠΟΕΡΓΟ 11: Εξωτερική Αξιολόγηση

ΥΠΟΕΡΓΟ 12: Διανομή εκπαιδευτικού υλικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)